From StrategyWiki, the video game walkthrough and strategy guide wiki
Jump to navigation Jump to search

The values presented in the table below represent the attributes of each fief at the beginning of every new game. However, each computer controlled fief gets a bonus of 10 extra gold, and an additional 5 points to every stat (except age). No fief begins the game with any debt.

(Dam = Dams, Loy = Loyalty, Wlth = Wealth, Mor = Morale)

Fief Daimyo Age Gold Town Rice Out Dam Loy Wlth Men Mor Skill Arms
01) Ezo Kakizaki 11 22 26 33 27 46 69 48 23 36 28 25
02) Mutsu Tsugaru 10 24 22 28 30 58 48 62 26 41 23 22
03) Morioka Nanbu 62 25 25 36 45 39 41 33 24 60 21 38
04) Iwasaki Kasai 26 58 46 43 41 35 38 58 33 73 48 35
05) Ugo Akita 23 36 33 51 58 61 53 36 40 81 75 31
06) Rikuzen Date 17 61 52 35 37 68 58 49 43 78 63 54
07) Uzen Mogami 39 43 47 48 51 52 33 38 41 38 53 46
08) Iwaki Yuki 27 35 41 33 46 38 43 41 27 33 30 21
09) Iwashiro Ashina 39 49 38 41 31 50 72 63 38 58 53 30
10) Echigo Uesugi 30 63 48 79 80 78 79 70 74 74 61 71
11) Hitachi Satake 13 60 64 38 54 60 51 48 46 40 42 33
12) Shimotsu Utsunomi 17 36 21 25 26 38 23 36 25 31 28 27
13) Awa Satomi 53 26 31 22 34 59 58 61 46 62 50 36
14) Musashi Hojo 22 53 61 80 80 75 63 65 70 68 68 65
15) Shinano Takeda 39 73 78 40 46 80 74 68 72 73 71 63
16) Shinano Hatakeya 21 33 25 44 30 26 24 38 48 23 53 51
17) Ecchu Jinbo 22 28 22 31 26 53 48 53 27 46 51 45
18) Hida Anekoji 20 38 41 36 42 61 73 69 54 68 63 50
19) Kiso Kiso 20 26 31 38 32 46 39 28 36 34 48 40
20) Suruga Imagawa 41 68 65 48 45 73 65 64 73 61 72 63
21) Kaga Honganji 30 42 38 58 61 52 74 72 41 53 41 38
22) Echizen Asakura 27 52 44 68 70 71 59 54 62 56 58 59
23) Mino Saito 33 29 31 25 28 21 31 22 38 21 48 45
24) Mikawa Tokugawa 18 69 66 75 80 80 76 77 71 75 74 73
25) Owari Oda 26 100 58 80 80 80 71 72 78 77 78 80
26) Iseshima Kitabata 32 55 51 52 48 76 65 60 74 65 75 71
27) Omi Asai 15 58 53 69 57 61 58 57 58 61 72 63
28) Iga Rokkaku 39 36 38 24 21 42 46 45 21 45 26 27
29) Tango Isshiki 49 43 36 21 22 38 32 39 39 36 39 48
30) Tanba Hatano 31 26 24 38 33 21 27 31 20 27 21 22
31) Yamashir Ashikaga 23 63 68 57 61 48 38 46 52 36 56 48
32) Yamato Tsutsui 11 42 40 38 36 51 50 48 38 47 31 35
33) Settsu Miyoshi 38 62 68 69 63 63 65 61 69 70 69 58
34) Kii Horiuchi 11 39 36 56 58 43 43 52 36 42 37 39
35) Inaba Yamana 12 38 31 26 23 21 27 31 50 26 48 45
36) Harima Bessho 6 21 24 22 26 25 20 28 41 23 43 36
37) Izumo Amako 46 58 51 42 39 58 52 55 49 53 51 56
38) Sanbi Ukita 30 32 30 35 31 59 58 60 28 56 28 32
39) Aki Mori 63 78 76 48 41 76 79 76 68 79 78 80
40) Sanuki Sogo 6 51 52 61 59 43 42 48 51 49 50 43
41) Awa Hosokawa 46 38 40 68 65 38 36 45 53 37 55 40
42) Iyo Kono 32 31 31 67 63 36 35 40 37 33 35 30
43) Tosa Chosokab 21 49 56 71 69 73 70 65 75 69 73 67
44) Nakamura Ichijo 17 36 38 42 39 41 49 47 31 48 30 28
45) Buzen Kinoi 24 32 30 48 45 39 32 38 46 38 48 46
46) Chikuhi Ruzoji 31 53 59 73 78 72 70 68 76 71 78 70
47) Bungo Otomo 30 25 28 65 61 48 36 39 62 41 59 63
48) Higo Aso 39 35 32 68 63 50 45 43 28 39 31 25
49) Hiyuga Ito 48 30 26 28 31 49 48 50 36 35 32 27
50) Satuma Shimazu 46 48 45 47 47 62 65 61 60 63 61 57