From StrategyWiki, the video game walkthrough and strategy guide wiki
Jump to navigation Jump to search
File:Tekken Leo Kliesen.png

Moves[edit]

Tekken 6[edit]

Tekken 6: Bloodline Rebellion[edit]

Tekken Tag Tournament 2[edit]

Tekken 3D Prime Edition[edit]

Tekken 7[edit]

Tekken 8[edit]

Heat Engager
Heat Burst (Heat Activation) or R1 button
Bei Zhan Juan Long Jiao
Er Lang Dan Shan
Rising Bei Zhe Kao (rising)
Jin Ji Du Li
└►Bai She Tui Chuang
Fo Bu
└►Lao Pao Ba
Heat Smash
Ultimate Feng
Huo Lun Kick
(Heat) or R1 button
Rage Art
Transcendent Blow (Rage) or R2 button
Power Crush
Dual Thunder Fists